Herning
Kolding
Rødekro
Glostrup
Aalborg
Track din forsendelse her
Grundet travlhed kan Del leveringer af din forsendelse forekomme

Xpressen ApS’ almindelige forretningsbetingelser.

Version 1-2015

Indledning

Xpressen ApS’ almindelige forretningsbetingelser for transporter og lagerhotelopgaver gælder for alle transporter og lageropgaver, der udføres af Xpressen ApS, uanset om disse udføres af Xpressen ApS eller af en tredjepart på vegne af Xpressen ApS. Tredjepart kan således, i forholdet mellem Xpressen ApS kunde og sig selv, påberåbe sig disse forretningsbetingelser. Med ’Kunde’ menes ordregiver og/eller afsender.

Med ’SDR’ menes de af Den internationale Valutafond anvendte særlige trækningsrettigheder (SDR). SDR-kursen findes på nationalbankens hjemmeside.

Alle transporter udføres i henhold til CMR-loven Kopi af CMR-loven udleveres af Rødekro Kurer A/S på anfordring

§ 1 Transportens afvikling

1.1 Afhentning og indlevering

Godset afhentes efter nærmere aftale. Kunden skal sørge for, at godset er klargjort til transport, og at læsning kan foregå effektivt og til aftalt tid. Eventuel ventetid vil blive debiteret i henhold til de til enhver tid gældende takster herfor. Xpressen ApS er berettiget til at nægte afhentning, hvis afhentning ikke kan foregå sikkerhedsmæssigt forsvarligt
Kunden har pligt til at videregive relevante oplysninger om godset i god tid forud for transportens begyndelse.
Har vognmanden eller chaufføren ved overtagelsen forbehold vedrørende godsets eller emballagens synlige tilstand, påføres forbehold på fragtbrev. Vognmanden eller chaufføren kan endvidere tage forbehold for utilstrækkelig eller manglende emballering.

1.2 Aflevering

Transportens bestemmelsessted er modtagers adresse, medmindre andet er aftalt. Til mindre øer uden fast broforbindelse, samt hvor korteste eller hurtigste kørerute nødvendiggør anvendelse af betalingsveje, betalingsbroer eller færger kan Xpressen ApS forlange alle omkostninger til sådanne betalingsveje, broer og færger, både fsv angår ud-som hjemtur, dækket af ordregiver, ligesom tidsforbrug på færger, betalingsanlæg og lignende afregnes som ventetid.

Sendinger som er håndterbare af én person, afleveres ved modtagers første dør i gadeplan. Andre forsendelser afleveres ved vognside, så nær modtagers dør i gadeplan som praktisk muligt eller på rampe eller plads, hvor tilkørsel uhindret kan ske.

Op- eller nedbæring kan aftales særskilt og udføres mod debitering af medgået tid. En sådan aftale indgås forud for transporten. Det forudsættes, at arbejdet med op- eller nedbæring kan udføres af én person og uden brug af særlige tekniske hjælpemidler, medmindre andet er nærmere aftalt.

Eventuel ventetid både på læssested og bestemmelsessted debiteres i henhold til de til enhver tid gældende takster herfor. Xpressen ApS er berettiget til at nægte aflevering og tage godset med retur til afsender eller Xpressen ApS terminal, hvis afleveringen ikke kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Der henvises herunder blandt andet til de til enhver tid gældende arbejdsmiljøregler.
Fragtføreren er kun forpligtet til at aflevere godset mod modtagerens kvittering. Kan forsendelsen – uanset årsagen – ikke afleveres, tages godset med retur til afsender eller Xpressen ApS terminal. Er modtager ikke tilstede, lægges besked på adressen. Eventuel genudkørsel debiteres kunden efter medgået tid eller efter indgået aftale herom.

Xpressen ApS kontakter Kunden for instruks mht til genudkørsel. Modtager Xpressen ApS ikke Kundens instruks inden otte dage, returneres godset, og kunden debiteres fuld fragt herfor.
Kunden kan skriftligt bemyndige Xpressen ApS til på kundens ansvar og risiko at aflæsse godset på bestemmelsesstedet uden modtagers kvittering. Kunden skal holde Xpressen ApS skadesløs for ethvert krav, herunder krav i anledning af bortkomst, beskadigelse, forsinkelse med videre, som eventuelt måtte blive rejst mod Xpressen ApS i den anledning.

1.3 Afleveringsfrist og transporttid

Transporttiden ved transporter til udlandet aftales med Kunden. Modtagere, beliggende i gågadeområder, centre eller på øer uden fast broforbindelse samt modtagere med indskrænkninger i åbningstiderne, må påregne længere transporttid. Tilsvarende gælder for transport af farligt gods samt uhåndterligt gods. Hvis levering er aftalt til bestemt klokkeslæt, skal dette fremgå af ordre og køreseddel.

1.4 Emballering

Godset skal være forsvarligt emballeret, så det kan modstå almindelig påvirkning ved transport i såvel lukkede som presenningsopbyggede biler og håndtering på terminal. Paller og stykgods skal kunne tåle håndtering med truck og lignende. Emballeringen skal dels sikre godset mod beskadigelse og dels sikre, at godset ikke forvolder skade på personer, materiel eller andet gods.
Kunden er ansvarlig i henhold til CMR-lovens § 12 for manglende eller mangelfuld emballering.

1.5 Udelukket fra transport

Xpressen ApS transporterer ikke gods, som kræver konstant temperatur.
Ildelugtende gods samt gods eller indpakning, der er vådt eller stærkt tilsmudset, modtages ikke til transport.

§2 Oplagring og lagerhotel

2.1 Overtagelse og udlevering

Af parternes aftale fremgår, hvor Kundens varer oplagres.
Xpressen ApS ansvar begynder, når varerne er modtaget med Xpressen ApS accept og ophører, når varerne er udleveret.
Medvirker fremmed fragtfører mv. ved af- og pålæsning, begynder eller ophører Xpressen ApS ansvar, når dennes medvirken er afsluttet eller påbegyndt.

2.2 Oplysninger og emballering

Kunden har pligt til at videregive relevante oplysninger om varerne i god tid forud for overgivelse til Xpressen ApS. Kunden skal sikre, at varerne er forsvarligt emballeret.

2.3 Kontrol

Ved modtagelsen på lager kontrollerer og kvitterer Xpressen ApS for modtagne kolli, men uden ansvar for indhold og ikke synlige skader. Konstateres ved afleveringen uoverensstemmelser vedrørende antal kolli eller synlig skade på varer eller
emballage, tages forbehold på fragtbrev eller indleveringsdokument.

2.4 Lagerekspedition

Håndtering og oplagring af varerne skal kunne ske sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder henvises blandt andet til de til enhver tid gældende arbejdsmiljøregler.

2.5 Lagerforhold og toldoplag

Særlige krav til lagring skal fremgå af lageraftalen. I Xpressen ApS åbningstid er Kunden berettiget til at tilse varen. Det skal dog ske efter nærmere aftale.

2.6 Identifikation

Xpressen ApS er forpligtet til at opbevare Kundens varer på en sådan måde, at de altid kan identificeres.

2.7 Lageroptælling

Lageroptællingen kan foretages i samarbejde mellem Kunden og Xpressen ApS
Af hensyn til korrekt lageroptælling foretages ingen lagerbevægelser (tilgang og afgang), mens lageroptællingen foregår. Dato for lageroptællingen aftales parterne imellem.
Såfremt Kunden ikke er enig i den fremsendte statusliste, skal Kunden reklamere skriftligt til Xpressen ApS inden 3 dage. Uoverensstemmelser afklares så hurtigt som muligt, hvorefter statuslisten med evt. korrektioner sendes til Kundens godkendelse. Kunden faktureres for lageroptællinger efter tidsforbrug i henhold til lageraftalen.

2.8 Kundens pantsætning af varer

Meddelelse om Kundens pantsætning af varer skal meddeles skriftligt til Xpressen ApS
Kunden er forpligtiget til at informere evt. panthaver om Xpressen ApS pant- og tilbageholdelsesret jf. pkt. 4.4.

§ 3 Fragtbreve, dokumenter, godsmærkning og paller

3.1 Køresedler

Foreligger der ikke en Xpressen ApS køreseddel, udfylder Xpressen ApS køreseddel på vegne af Kunden. Det kan aftales at Xpressen ApS anvender afsenders fragtbrev, dog udføres transporterne stadig i henhold til Xpressen ApS almindelige forretningsbetingelser samt gældende CMR konvention.

3.2 Fragtbetaling

Kunden debiteres samtlige fragtomkostninger, herunder fragt, tillæg for særlige ydelser og eventuelt andre omkostninger, hvor der intet er aftalt om betaling af fragt og omkostninger.
Sendes godset ufranko, skal dette aftales separat inden transportens påbegyndelse. Nægter modtager at betale, er fragtføreren ikke forpligtet til at aflevere godset. Ved ufranko hæfter Kunden for og kan debiteres omkostninger, der skyldes Kundens forhold såsom ventetid, kontrolvejning med videre. Fragt og øvrige omkostninger betales kontant, med mindre andet er aftalt.

3.3 Køresedlens indhold

Det er Kundens ansvar, at afgive korrekte oplysninger i nøje overensstemmelse med den fysiske forsendelse og oplysningerne på køreseddel med hensyn til antallet af kolli, vægt, volumen, godsbeskrivelse med videre.

Er vægt og/eller volumen angivelse ikke korrekt, er Xpressen ApS berettiget til at opkræve fragt i forhold til den faktiske vægt og volumen. Såfremt forsendelsen udgøres af ét eller flere stykker gods, placeret på en palle, der er wrappet eller surret sammen, betragtes den samlede godsmængde som ét kolli. Køreseddel skal kun angive kolli og ikke antal styk per palle eller for den samlede forsendelse.

3.4 Farligt gods

Ved transport af farligt gods er det kundens ansvar, at dokumenter, emballering og markering overholder de til en hver tid gældende danske regler, herunder bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods og Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR). Kunden skal oplyse beregnet mængde/pointsum, når forsendelsen sendes som farligt gods under frimængde.
Hvis dokumenter, emballering og/eller markering ikke er korrekte, medtages godset ikke. Endvidere henvises til CMR-lovens § 13. Ved transport af farligt gods tillægges farligt gods tillæg i henhold til indgåede aftaler herfor.

3.5 Godsmærkning

Kunden skal sørge for at hvert enkelt kolli er mærket med afsender- og modtageradresse, Ved gods til én modtager, hvor godset er fastgjort til pallen, er én mærkning tilstrækkelig.

3.6 Pallebytning

Xpressen ApS foretager ikke pallebytning.

§ 4 Afregning og betaling

4.1 Fragtberegning og olietillæg

Fragt beregnes i henhold til de til enhver tid gældende Xpressen ApS takster eller den for den enkelte transport indgåede aftale. Udover fragt beregnes et variabelt olietillæg på basis af dieselolieprisen. Relevante stigninger i offentlige afgifter og stigninger i eksterne omkostninger som er udenfor Xpressen ApS kontrol kan pålignes uden varsel.

4.2 Ekstraydelser

Betaling for ekstraydelser aftales mellem parterne.

4.3 Betalingsbetingelser

Xpressen ApS betalingsbetingelser er netto kontant, med mindre andet er aftalt. Ved betaling efter forfaldsdag pålægges renter samt rykkergebyr.

4.4 Tilbageholdsret og pant

Xpressen ApS har pant i gods, som er under Xpressen ApS kontrol, dels for alle på godset hvilende omkostninger, og dels for samtlige Xpressen ApS øvrige fordringer på kunden. Betales Xpressen ApS forfaldne fordringer ikke ved forfald, er Xpressen ApS berettiget til at sælge så meget af godset, at de samlede fordringer inklusiv omkostninger dækkes.

4.5 Modregningsforbud

I Xpressen ApS krav på fragt eller andre tilgodehavender i forbindelse med transporten må modregning ikke finde sted.

§ 5 Ansvar, reklamation, erstatning, forældelse og forsikring

5.1 Ansvar

Xpressen ApS er ansvarlig i henhold til CMR-loven. Ansvaret for Xpressen ApS begynder, når forsendelsen afhentes til befordring eller ved indlevering. Ansvaret ophører, når godset afleveres i henhold til punkt 1.2 og 2.1.
Forestår afsender eller modtager læsning eller aflæsning, begynder fragtførerens ansvarsperiode først, når godset er anbragt på bilen, og ansvarsperioden ophører, når aflæsningen påbegyndes.
For ansvar, der ikke er omfattet af CMR-loven, udtrykkelige skriftlige aftaler eller ufravigelige lovregler, er Xpressen ApS ansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regler. I tilfælde af forsinket eller manglende afhentning af godset kan ansvar maximalt udgøre det fragtbeløb, der skulle have været betalt.

5.2 Reklamation

Ved synlig beskadigelse eller bortkomst (manko) skal reklamation ske straks ved godsets modtagelse. Dette gælder både skader på gods og skader på emballage, og reklamationen skal angives på køreseddel og/eller udleveringsdokument. Ved bortkomst skal modtageren reklamere skriftligt inden syv dage (søn- og helligdage ikke medregnet) efter godsets aflevering.
Ved forsinkelse skal reklamation ske inden 21 dage (søn- og helligdage medregnet), ellers kan der ikke rejses erstatningskrav. Reklamationen skal altid ske skriftligt til Xpressen ApS modtageren skal stille beskadiget gods til disposition med henblik på besigtigelse heraf.

5.3 Erstatning

Erstatning for hel eller delvis bortkomst af godset beregnes efter godsets værdi på stedet og tidspunktet for overtagelsen til befordring. Erstatningen kan dog ikke overstige SDR 8,33 for hvert kg manglende bruttovægt.
Ved beskadigelse af godset skal fragtføreren erstatte værdiforringelsen. Erstatningen kan dog ikke overstige det beløb, som skulle have været betalt, hvis det beskadigede gods var gået tabt.
Ved forsinkelse erstattes maksimalt fragtbeløbet, medmindre der er indgået særskilt aftale ved særlig interesse jævnfør CMR-lovens § 33.
Erstatningskrav skal rejses skriftligt, være dokumenteret. Såfremt Xpressen ApS har betalt fuld erstatning, overgår ejendomsretten til Xpressen ApS Nægter Kunden at udlevere godset, bortfalder retten til erstatning.

5.4 Forældelse

Erstatningskrav omfattet af CMR-loven forældes i henhold til dennes § 41, det vil sige efter ét år dog efter tre år ved fortsæt eller grov uagtsomhed. Ved forsinkelse, beskadigelse og delvis bortkomst løber forældelsesfristen fra den dag godset blev afleveret.
Forældelsesfristen for krav mod Xpressen ApS suspenderes, når skriftligt krav fra den berettigede er kommet frem til Xpressen ApS. Forældelsesfristen løber igen, når Xpressen ApS skriftligt afviser kravet. Kopier af dokumenter eller faktura modtaget med kravet skal ikke returneres i den forbindelse. Afvisningen kan fremsendes per e-mail.

5.5 Forsikring

Overstiger godsets værdi SDR 8,33 per kg, bør kunden overveje at forsikre sig mod tab ved tegning af transportforsikring.

For varer som er dækket af en lagerhotel aftale, og opbevares hos Xpressen ApS er kunden forpligtiget til at tegne forsikring for brand, tyveri, vandskade, evt. driftstab og andre følgeskader. Kunden skal oplyse Xpressen ApS forsikringsselskabets navn og policenummer

§ 6 Værneting, lovvalg og ikrafttræden

6.1 Værneting og lovvalg

Xpressen ApS kan, bortset fra hvad der fremgår af CMR-loven, kun sagsøges ved de involverede fragtføreres respektive hjemting. Tvister afgøres efter dansk ret.

6.2 Afvigelser fra Xpressen ApS almindelige forretningsbetingelser og CMR loven

Enhver afvigelse af disse forretningsbetingelser skal aftales skriftligt mellem parterne. Det er ikke tilstrækkeligt, at ændringer ensidigt er påført fragtbrevet.
I tilfælde af uoverensstemmelser mellem loven og disse forretningsbetingelser går CMR-loven forud for forretningsbetingelserne.
I tilfælde af, at enkelte klausuler i ovenstående betingelser skulle være helt eller delvis ugyldige, har dette ingen indflydelse på gyldigheden af andre klausuler eller resterende dele af sådanne klausuler.

6.3 Ikrafttræden

De almindelige forretningsbetingelser træder i kraft fra og med 1. januar 2010.